Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto podmienky upravujú povinnosti a práva účastníka programu (ďalej Partner) a práva a povinnosti firmy Relaxos, s.r.o. (ďalej Prevádzkovateľ).
 2. Registrácia do partnerského programu je bezplatná. Po dokončení registrácie sa stávate Partnerom a zároveň sa zaväzujete dodržiavať pravidlá a podmienky tohto programu. Prevádzkovateľ môže prihlášku do programu odmietnuť bez udania dôvodu.

II. Povinnosti Partnera

 1. Partner sa zaväzuje pri dodržaní podmienok spolupráce poskytnúť Prevádzkovateľovi miesto na svojej webovej stránke priamo prepojené s Rezervačným systémom RELAXOS za účelom propagácie a sprostredkovania služieb zo strany RELAXOS vo vzťahu k tretím stranám (sprostredkovaným zákazníkom).
 2. Partner sa zaväzuje zobrazovať ponuku RELAXOS na svojej vyššie uvedenej webovej stránke prostredníctvom priameho prepojenia webovej stránky Partnera s Rezervačným systémom RELAXOS.
 3. Pre vykonanie tohto prepojenia sa Partner zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi nevyhnutnú súčinnosť v zmysle podmienok spolupráce.
 4. Partner je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o prípadnej poruche tohto prepojenia.

III. Povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť odbornú pomoc Partnerovi pri vykonaní prepojenia, ako aj pri odstraňovaní porúch prepojenia v rámci možností Prevádzkovateľa.
 2. Prevádzkovateľ preberá zodpovednosť za užívateľský servis súvisiaci so spracovaním objednávky, ako aj s prípadnými reklamáciami zo strany koncového zákazníka, alebo tento servis zabezpečí u svojich zmluvných dodávateľov služieb.
 3. Prevádzkovateľ zaistí Partnerovi prístup k informáciám o výsledkoch partnerových kampaní prostredníctvom online systému dostupného prostredníctvom WWW.
 4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť Partnerovi za služby uvedené v článku II. províziu. Provízia – druhy, výška a podmienky výplaty Partnerovi je predmetom článku IV.

IV. Provízia – druhy, výška a podmienky výplaty

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť Partnerovi za službu uvedenú v článku II. províziu podľa nasledovnej schémy

Partnerské rozhrania typu Rebrand

Hodnota zrealizovaných objednávok za predošlý kvartál (€)

Do

6 640 €

  od 6 640 €

do 16 600 €

od 16 600 €

do 49 800 €

Nad

49 800 €

Orientačný počet zákazníkov

15

16-40

40-120

Nad 120

Provízia za predaj v aktuálnom kvartáli (%)

3%

4%

5%

6%

Odkazy formou priamych linkov

Hodnota zrealizovaných objednávok za predošlý kvartál (€)

Do

6 640 €

od 6 640 –

do 16 600 €

od 16 600

do 49 800 €

Nad

49 800 €

Orientačný počet zákazníkov

15

16-40

40-120

Nad 120

Provízia za predaj v aktuálnom kvartáli (%)

5%

7%

9%

10%


 1. Provízia sa vyratáva z cien s DPH, t.j. celková suma provízie predstavuje fakturovanú sumu vrátane DPH. T.j. napríklad pri celkovom affiliate predaji partnera vo výške 1000 € a 10% provízii bude partner, platiteľ DPH fakturovať 100 € vrátane DPH, t.j.  83,3 € bez DPH.
 2. Nárok na priznanie provízie Partnerovi vzniká len vtedy, ak sa transakcia plne realizuje, t.j. zákazník zaplatí plnú cenu objednávky a objednávku neskôr nestornuje.

Fakturácia a platobné podmienky

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vyplatiť Partnerovi jeho províziu, za zúčtovacie obdobie na základe obdržanej faktúry, ak celková nevyplatená provízia Partnera presiahne hodnotu 100 €.
 2. Zúčtovacie obdobie je jeden kalendárny mesiac.
 3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude Partnerovi vyplácať jeho províziu do 14 dní od prijatia faktúry, v prípade fyzickej osoby do 14 dní od uzatvorenia zmluvy o spolupráci.

V. Zodpovednosť Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú zákazníkovi alebo Partnerovi v dôsledku nesprávnej informácie zverejnenej na Partnerovej web stránke, alebo z dôvodu nedodržania podmienok spolupráce zo strany Prevádzkovateľa.
 2. Partner nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Prevádzkovateľovi z dôvodu nedodržania podmienok spolupráce zo strany Partnera.

VI. Podmienky odstúpenia od zmluvy

 1. Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú, môže ju zrušiť ktorákoľvek strana. Prevádzkovateľ doručením návrhu na zrušenie spolupráce formou emailu Partnerovi. Partner doručením návrhu na zrušenie spolupráce formou emailu Prevádzkovateľovi.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kontrolovať obsah stránok a umiestnenie bannerov na stránkach Partnerov a ukončiť spoluprácu okamžite po zistení porušenia akéhokoľvek bodu týchto podmienok spolupráce.
 3. V prípade odhalenia podvodu zo strany Partnera, si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zrušiť spoluprácu bez nárokov a povinností vyplývajúcich z podmienok spolupráce s ktorými Partner súhlasil.
 4. Propagácia stránok RELAXOS nesmie byť umiestnená na stránky, ktoré sú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá a podmienky a aktivovať nové verzie Partnerského programu. Každý účastník Partnerského programu bude o zmenách informovaný emailom. Pokiaľ Partner neprijme nové podmienky, kontrakt medzi ním a Prevádzkovateľom bude ukončený.
 2. Účasť v Partnerskom programe je chápaná ako súhlas s týmito pravidlami a podmienkami spolupráce.